به کارگیری شرکای تجاری برای سود بیشتر
روانشناسی بازاریابی چریکی
شناخت دقیق رقبا برای بازاریابی
فراهم سازی بستر مناسب برای بازاریابی
شناسایی دقیق مشکلات و نیازها
برنامه ریزی دقیق مالی برای بازاریابی
پیاده سازی استراتژی های بازاریابی اینترنتی
جایگاه تان را با داستان بسازید
عدم وجود خطا و مشکل فنی در بازاریابی اینترنتی
آنالیز دقیق برای بازاریابی دقیق
اجازه دهید دیگران برای تان بفروشند